Mijn Account

Inloggen op uw account

Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij
Winkelwagen is leeg..

 

 

DRAGONSTORE. NL

voor vechters door vechters

Garantie bepalingen

Voor de meeste produkten die u bij Dragonstore.nl koopt bieden wij geen standaard garantie.

U mag er van uit gaan dat wij zeer nauwkeurig de kwaliteit van de door ons geleverde produkten controleren alvorens deze op de webwinkel aan te bieden.

Als er op produkten fabrieksgarantie van toepassing is, kunt u indien nodig hierop aanspraak maken, we zullen dan in overleg met u en de fabrikant tot een oplossing proberen te komen.

 1. Mededelingen door of namens Verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde zaken gelden slechts als garantie indien zij door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.
 2. Indien Koper gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Verkoper herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren, dan vervalt de garantieverplichting onmiddellijk. 
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade door een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatig handelen of enige andere handeling van de Verkoper, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper persoonlijk of tot de bedrijfsleiding van Verkoper behorende leidinggevende ondergeschikten.
 4. Indien ondanks het bepaalde in 3. toch enige aansprakelijkheid rust bij Verkoper, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van door Koper geleden directe schade tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende (deel)overeenkomst of order.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  a.         redelijke kosten die Koper zou moeten maken om de prestatie van Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Koper wordt ontbonden.
  b.         redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze overeenkomst;
  c.         redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze overeenkomst.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Verkoper meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Verkoper vervalt door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering.

Social media

 

Privacy & Bescherming

PRIVACYBELEID

Alles wat u dient te weten over de bescherming van uw privacy.

Klantenservice

KLANTENSERVICE:

Alles over bestellen, betalen, leveringsvoorwaarden en andere klanten informatie.